Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky 515/2020Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu.

1.Název

Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace

2.Důvod a způsob založení

Zřizovatelem je Město Vsetín.

Hlavním účelem je zajištění činností pro zřizovatele a jím řízené organizace v následujících oblastech předmětu činnosti:

 1. správa a údržba nemovitostí ve vlastnictví města, které byly organizaci svěřeny do správy
 2. správa a údržba věcí movitých ve vlastnictví města, které byly organizaci svěřeny do správy
 3. údržba místních komunikací včetně údržby příslušenství místních komunikací
 4. zimní údržba
 5. čištění místních komunikací a veřejných ploch
 6. odvoz a likvidace odpadů
 7. správa a údržba skládky umístěné na pozemcích města v obci Seninka
 8. provoz sběrného dvora
 9. likvidace černých skládek
 10. provoz a údržba veřejného osvětlení a signalizačních zařízení
 11. správa a provoz hřbitova a obřadní síně
 12. údržba památníků a jiných kulturních památek ve vlastnictví zřizovatele
 13. výzdoba města k památným a významným příležitostem
 14. správa a údržba městského mobiliáře, dětských hřišť
 15. podílení se na realizaci výkonu alternativních trestů – obecně prospěšné práce
 16. provoz městského útulku
 17. správa a provozování městské tržnice
 18. zpracování biologicky rozložitelného odpadu včetně provozu komunitní kompostárny
 19. správa a údržba městské zeleně

3.Organizační schéma odkaz

4.Kontaktní spojení

4.1Kontaktní poštovní adresa:

Sídlo organizace

Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace
Jasenická 528
755 11 Vsetín

4.2Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace
Jasenická 528
755 11 Vsetín

4.3Úřední hodiny

po – pá: 6.00- 14.30

4.4Telefonní čísla

Pevná linka:571 428 880

4.5 Adresa internetových stránek

www.tsvs.cz

4.6 Adresa podatelny

Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace
Jasenická 528
755 11 Vsetín

4.7 Elektronická adresa podatelny

info@tsvs.cz

4.8 Datová schránka

a93man4

5.Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 200107144/0300

6.IČ0

75063468

7.Plátce daně z přidané hodnoty

Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace nejsou plátcem DPH

8.Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů odkaz

8.2Rozpočet odkaz

9.Žádosti o informace odkaz

10.Příjem podání a podnětů

10.1.Misto a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně.

Ústní podání:

 • telefonicky
 • osobně v kanceláři ředitele organizace nebo v kanceláři sekretariátu organizace

Písemné podání:

Žádost lze doručit osobně, poštou na adresu sídla organizace, nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

 • u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
 • u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
 • předmět žádosti
 • způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
 • datum a podpis

10.2.Opravné prostředky

Opravné prostředky (odvolání proti rozhodnutí) lze podat ke zřizovateli organizace.

11.Předpisy

11.1.Nejdůležitější požívané předpisy

Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon 128/2000 Sb., o obcích

Zákon 340/2015 Sb., o registru smluv

Zákon 541/2020 S., o odpadech

Zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Zákon 256/2001 Sb., o pohřebnictví

Zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Zákon 166/1999 Sb., veterinární

Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

12.Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací odkaz

Sazebník Technických služeb města Vsetína, p. o. je shodný se sazebníkem zřizovatele.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací odkaz

13.Licenční smlouvy

13.1Vzory licenčních smluv

Organizace nedisponuje vzory licenčních smluv.

13.2Výhradní licence

V současné době nejsou organizací poskytnuty žádné výhradní licence podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14.Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím odkaz

Aktuality