Aktuality

Příprava na zimní sezónu ve městě je dokončena

Jako každoročně je od začátku listopadu naše organizace zcela připravena na následující zimní sezónu a s ní související úklid komunikací. Sůl i inertní posypový materiál je ve skladech a průběžně je doplňován.  Pracovníci organizace spolu se subdodavateli se starají o více než 196 kilometrů komunikací, z toho 106 kilometrů chodníků, které se uklízejí převážně za pomoci vhodné menší techniky,  a přes 54 tisíc metrů čtverečných veřejných ploch včetně odstavných ploch či veřejných parkovišť na Sychrově, u OD Jednota, či chodníky a prostranství v okolí Smetanovy obchodní galerie a Náměstí Jarmily Šulákové, které patří městu. V letošním roce nám nově přibyly také příjezdové komunikace a chodníky k některým základním a mateřským školám.
K zimnímu úklidu je třeba také počítat s autobusovými zastávkami v počtu 90,  přechody pro chodce, kterých je 82 a asi pětadvaceti mosty a lávkami. V ulicích jsme nainstalovali více než stovku posypových nádob, které budou průběžně doplňovány. Provádíme i ruční údržbu míst nepřístupných technice, jako jsou schodiště, lávky, mostky, vstupy z chodníků na přechody pro chodce, parkovací místa pro zdravotně postižené v centru města či přístupy k parkovacím automatům.
Průjezd mechanismů zajišťujících zimní údržbu je mnohdy ztížen vozidly parkujícími na komunikacích nebo v jejich blízkosti. Žádáme jejich majitele, aby je odstavovali s vědomím, že mohou bránit průjezdu techniky. Problémy rovněž způsobují větve a keře zasahující do profilu komunikace, které znemožňují výhled řidičům a poškozují mechanismy provádějící zimní údržbu. Žádáme tedy o odstranění větví stromů a keřů zasahujících ze soukromých pozemků do komunikací a chodníků, případně zastiňujících dopravní značení nebo veřejné osvětlení. V případě, že nebude na tuto výzvu reagováno, ořez provedou pracovníci TS, a to pouze ze strany komunikace, bez vstupu na soukromé pozemky.
Zimní údržba komunikací ve městě se řídí každoročně Radou města Vsetína schvalovaným plánem a aktuálními mapami sjízdnosti a schůdnosti komunikací. Více podrobností a také informace o úklidu komunikací, které nepatří městu, najdete na webu Města Vsetína.