Místní komunikace

Pracovníci střediska zajišťují služby a práce související s plynulým a bezpečným provozem chodců i automobilů na všech místních komunikacích i veřejných prostranstvích na území města Vsetína a dle kapacitních možností také na komunikacích privátních vč. jejich příslušenství a součástí dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Pro tuto činnost je provoz MK vybaven odpovídající technikou. U zakázek, které vyžadují odborné či speciální pracovní postupy a technologické vybavení, spolupracujeme s dodavateli splňujícími všechny potřebné podmínky.

Letní údržba místních komunikací

 • Provádění drobných i generálních oprav dlážděných vozovek.
 • Opravy, celkové předlažby a budování chodníků z klasické i zámkové dlažby, popř. s asfaltovým povrchem.
 • Běžná údržba mostů a lávek.
 • Zámečnické a zednické práce menšího rozsahu.
 • Výkopové a jiné zemní práce.
 • Opravy kanalizačních šachet a vpustí.
 • Výstavba, čištění a opravy propustků.
 • Úpravy silničních příkopů.
 • Pronájem sestavy strojů s obsluhou (vysprávková TURBO souprava živičných povrchů, válec).
 • Čištění kanalizačních vpustí, čištění dešťové kanalizace.
 • Organizace a realizace čištění městských komunikací.
 • Nárazové úklidy vyvolané mimořádnými výkyvy počasí, mimořádnými akcemi apod.
 • Zajištění nezbytného úklidu města ve dnech pracovního klidu.
 • Čištění městských kašen a rybníčku.
 • Údržba silniční zeleně.
 • Údržba laviček.
 • Údržba dětských hřišť.

Zimní údržba místních komunikací

Prioritním posláním tohoto střediska je v zimním období zajištění sjízdnosti místních komunikací. Tyto služby nabízíme i podnikatelským subjektům a okolním obcím.

 • Pluhování a posyp vozovek a ploch, kontrola jejich sjízdnosti.
 • Ruční a strojní úklid městských komunikací včetně posypu. Kompletní zimní údržba včetně úklidu posypových hmot po skončení zimní údržby.
 • Prodej posypového materiálu.

Mapy schůdnosti a sjízdnosti městských komunikací schválené Radou města Vsetína:

Dopravní značení

 • Výstavba a oprava svislého dopravního značení.
 • Provádění vodorovného dopravního značení.
 • Osazování dopravních značek pevných i přenosného dopravního značení.
 • Provoz, údržba, kontrola, revize a opravy stávajícího SSZ.

Kontakt

Ing. Petr Ryza

vedoucí střediska

Aktuality